Zpět na úvodní stranu

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce:

/sdružuje děti od 4 do 6 let se souhlasem rodičů/

Charakteristika:

Dohoda o partnerství byla uzavřena s Przedszkolem Publicznym numer 4 v Glogówku dne 18.12.2000. Aktivity spolupráce probíhají dle plánu akcí zpracovaného ředitelkami obou partnerských škol na každý školní rok. Jsou zaměřeny na poznávání tradic, svátků, zvyků / velikonoce, vánoce, vítání jara, pečení brambor/, tvořivé činnosti, sportovní aktivity, společné zájezdy, výlety a vzájemnou prezentaci svých měst formou vystoupení na akcích partnerských měst, festivalech apod. Během roku jsou pořádány nejméně 4 akce.

Pedagogové i provozní zaměstnanci se obohacují o nové zkušenosti, předávají si pomůcky, nápady apod. V rámci této spolupráce máme příležitost prezentovat naši školu nejen na akcích partnerské mateřské školy, ale i na akcích  města Glogówek.

Cíl: Výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné poznávání předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého a prezentace českého i polského školství v zahraničí/multikulturní a enviromentální výchova.