Zpět na úvodní stranu

Školní vzdělávací program

 Název charakterizuje zvídavost dětí, jejich touhu po poznání. Motto symbolizuje čistou dětskou duši, která se může rozvíjet kladně , budeme-li k ní přistupovat s respektem a úctou . Školní vzdělávací program shrnuje ve svém názvu dosažené klíčové kompetence na konci předškolního věku:  kompetence k učení, kompetence   k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.

                                                                                                                                                                                                                      Záměrem ŠVP „ Chci vědět, umět, znát….“ je poskytnout dětem všeobecné informace a přehled o světě, ve kterém žijí. Vytváří příležitost vlastní seberealizace, získání dovedností a vědomostí v souladu s věkovými a vývojovými vlastnostmi a možnostmi. Vychází z poznání nejbližšího okolí až po poznávání světa, života národů za hranicemi, přírodních jevů, technických zajímavostí, mezilidských vztahů, tradic, prioritních životních hodnot a dalších. Jeho smyslem je dosáhnout u dítěte na konci předškolního období přiměřenou psychickou, fyzickou i sociální zralost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a bude vyrůstat. Mohlo se dále příznivě rozvíjet a vzdělávat, rozvíjet své sebevědomí, spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schopnosti. Dítě se naučí dívat kolem sebe, mít otevřené poznání i prožívání, bude se učit rozumět všemu co život přináší, přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učit se žít mezi ostatními, spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi své kamarády pro život, hru i učení, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých, schopné uplatnit se a prosadit se mezi nimi, vytvářet základy rozumových, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí a k životnímu prostředí. Osvojí si základy hodnot spojených se zdravím a zdravým životním stylem. Bude připraveno na vstup do základní školy, zvládne správné držení tužky, zná barvy, tvary,základy matematických i čtenářských dovedností, má dostatečné komunikační schopnosti,zodpovědnost k plnění povinností, zdravé ambice,umí zapojit fantazii atd.

 Hodnoty se v naší společnosti mění a mění se i výchova v rodině. Více se do popředí dostává agresivita a sobectví .Jsou preferovány hodnoty materiální před duchovními. V těchto oblastech chceme děti vést k přemýšlení, co jsou a co nejsou správné mravní a etické hodnoty, jaké mohou být dopady. V tomto ohledu klademe důraz na dostatečnou a smysluplnou komunikaci mezi dětmi i dospělými, nezesměšňování názoru druhých,respektování odlišností,prevenci případné šikany,čí jejich náznaků.

V rámci realizace ŠVP  využíváme ročních období, tradic, společenských událostí, svátků a dalších. Plně respektuje RVP a je do něj integrována výuka anglického jazyka, logopedická péče, hra na flétnu, práce s PC, interaktivní tabulí ,mezinárodní spolupráce a práva dětí. Důraz je kladen na enviromentální  výchovu. ŠVP je stejný pro všechny třídy , liší se pouze v náročnosti vzdělávání dle věkových skupin. Soustava tematických celků dle jednotlivých tříd a je rozpracována do měsíčních bloků . Témata mají svůj oblastní cíl , charakteristiku a výstupy. Podtémata jsou tvořena v třídních vzdělávacích plánech(TVP) dle jednotlivých tříd. Dále jsou v TVP rozpracovány dílčí cíle dle věkové kategorie a potřeb třídy.

ŠVP- 2016-2019